Η ελληνικότης της Μακεδονίας μας είναι συνδεδεμένη μετά της ιστορίας της Ελλάδος επί 4000 έτη μέχρι σήμερα

Ως γνωστόν, η Μακεδονία μας υπήρξεν άλλοτε θύμα βαρβαρικών εισβολών, σήμερον δε ζει υπό την απειλήν της απληστίας των γειτόνων, οι οποίοι καπηλεύονται και απροκαλύπτως σφετερίζονται το όνομα αυτής και δι' αυτού του τρόπου, αμφισβητούν την ελληνικότητά της. Αλλά η ελληνικότης της Μακεδονίας είναι, ως γνωστόν, αρρήκτως συνδεδεμένη μετά της ιστορίας της Ελλάδος επί τέσσαρας χιλιάδας έτη μέχρι σήμερον. Οι παραχαράκται ούτοι γείτονες, οι διαστρεβλούντες την Ιστορίαν της Μακεδονίας, παραποιούν την ιστορικήν αλήθειαν. Όμως, το ελληνικόν αίμα εις δυσκόλους καιρούς, κατά την πορείαν της ιστορίας της Μακεδονίας και ο τίμιος ιδρώς του Έλληνος, κατά τας ημέρας της ειρήνης και ευτυχίας, επότισαν, επί ολοκλήρους χιλιετίας την ελληνικήν μακεδονικήν γην.

Των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων δια την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού.

(ων η Σύναξις επιτελείται την Πέμπτην του Αγίου Πνεύματος)

Το ότι ο παπισμός είναι αίρεσις και ο οικουμενισμός παναίρεσις δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, συμφώνως με τας θείας διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών της Ορθοδόξου αγίας ημών Εκκλησίας. Τα ιστορούμενα μαρτύρια των Οσιομαρτύρων Πατέρων, των υπό των Λατινοφρόνων και Λατίνων αναιρεθέντων, είναι ένα φωτεινόν παράδειγμα και ένα φρένο δι΄ όλους ημάς προς αποφυγήν παντός νεωτερισμού και καινοτομίας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. Ο μαρτυρικός των θάνατος εις όλους εμάς διασαλπίζει την μεγίστην διαφοράν της Ορθοδοξίας από τον παπισμό, δεν τυγχάνει παρανυχίς, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν οι οικουμενιστές σήμερον.

Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει!

Γίνονταν, προ καιρού, σεμινάρια για τα βλάσφημα βιβλία-φακέλους των θρησκευτικών, οι σύμβουλοι και παρασύμβουλοι «επιμορφωτές»,-κομισάριοι αναμασούσαν τα φληναφήματα του υπουργείου, σηκωνόμασταν κάποιοι και αποστομώναμε τους εισηγητές και μας αντίκρουαν με το εξής επιχείρημα, το οποίο μας έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση:

«Τι μιλάτε; Η Ιερά Σύνοδος δεν έβγαλε καμμιά ανακοίνωση που να τα καταδικάζει και να ζητά από τους γονείς την επιστροφή τους».

 Και έχουν δίκαιο. Όχι μόνο δεν βοηθούν, ο αρχιεπίσκοπος και περί αυτόν επίσκοποι-ευτυχώς 15-20 μητροπολίτες δεν γονάτισαν-αλλά μας θέτουν προσκόμματα, μας προξενούν ζημιά και ακυρώνουν εν πολλοίς τον αγώνα μας για την προάσπιση της Ορθοδοξίας μας. (Καλά συμβουλεύουν κάποιοι να επιστρέφονται τα βιβλία στην Ιερά Σύνοδο…).

Τώρα με το συλλαλητήριο για την Μακεδονία γίνεται το ίδιο. Δεν συμφωνεί ο αρχιεπίσκοπος. Εισέπραξε και τα συγχαρητήρια του κ. Γαβρόγλου.

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Αύριο Κυριακή, 21 Iανουαρίου, όλοι στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας στη Θεσσαλονίκη!


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕNΝΙΑΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ευθιμίου του Μεγάλου, Ευσεβίου, Ευτυχίου.

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε στὴ Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας τὸ ἔτος 377 μ.Χ. κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ Γρατιανοῦ (375 – 383 μ.Χ.). Οἱ γονεῖς του Παῦλος καὶ Διονυσία, ἀνῆκαν σὲ ἐπίσημη γενιά. Ἄτεκνοι ὄντες, ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδί, τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσαν στὴ διακονία τοῦ Θεοῦ στὸ ὁποῖο καὶ κατὰ θεία ἐπιταγὴ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Εὐθύμιος, ἀφοῦ μὲ τὴν γέννησή του τοὺς χάρισε τὴν εὐθυμία, τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίαση.
Σὲ ἡλικία μόλις τριῶν ἐτῶν ὁ Εὐθύμιος ἔχασε τὸν πατέρα του. Τότε ἡ χήρα μητέρα του τὸν παρέδωσε στὸν εὐλαβὴ Ἐπίσκοπο τῆς Μελιτηνῆς Εὐτρώϊο, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τοὺς ἀναγνῶστες Ἀκάκιο καὶ Συνόδιο ποὺ ἔγιναν ἀργότερα Ἐπίσκοποι Μελιτηνῆς, τὸν ἐκπαίδευσε καλῶς καί, ἀφοῦ τὸν κατέταξε στὸν ἱερὸ κλῆρο, τὸν τοποθέτησε ἔξαρχο τῶν μοναστηρίων.

Ὁ καταρτισμός τῶν Ἁγίων - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Μετά τά Φῶτα)


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ : Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΚΡΩΣ
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Ο ΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
                                                                                                                       19.1.2018

Α. Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
1. Ὁ Μακαριώτατος ἐπενέβη δυστυχῶς καὶ διὰ τὴν Μακεδονία μας καὶ μὲ τὰ λόγια θέλει νὰ τὸ παίξη καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τομέα ὡς μέγιστος πατριώτης. Ἐν τούτοις πειθήνιον ὄργανον καὶ αὐτὸς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὄχι μόνον δὲν πρωτοστατεῖ οὐσιαστικά, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ἑλληνόψυχους Ἀρχιεπισκόπους ἀειμνήστους Χριστόδουλον, Σπυρίδωνα Βλάχον καὶ λοιπούς, ποὺ ἐτάσσοντο ἀναφανδὸν καὶ προληπτικῶς ἐναντίον τῶν ἀντιχριστιανικῶν, ἀπάνθρωπων, ἀντικοινωνικῶν, βρώμικων, ἀντεθνικῶν, νόμων καὶ τρισάθλιων νομοθετημάτων, τάσσεται ὑπὲρ τῶν δυστυχισμένων Σοδομιτῶν καὶ καταλυτικῶν στοιχείων τῆς κοινωνίας.
2. Αὐτοὶ οἱ ἀνάξιοι ἡγέτες δὲν ἔχουν ἦθος καὶ χαρακτῆρα, ἡρωισμὸν καὶ τὴν τόλμην νὰ μιμοῦνται Προδρόμους, Χρυσοστόμους, Αὐγουστίνους καὶ λοιποὺς ἀετοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἀλλὰ σὰν καλιακοῦδες ψάχνουν νὰ εὕρουν ἀντίχριστους, ἄθεους, σοδομίτες καὶ λοιπὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ὄχι διὰ νὰ τὰ συνετίσουν καὶ νὰ τὰ προτρέψουν νὰ κάνουν στροφὴν 180 μοιρῶν, ὅπως ἔπραττε καὶ ὁ Θεάνθρωπος τονίζοντάς τους τά:

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὁ Ἀναχωρητὴς

Ὁ Ὅσιος Μακάριος γεννήθηκε περὶ τὸ 300 μ.Χ. σὲ κάποιο χωριὸ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία 30 χρόνων ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο τῆς Νιτρίας καὶ στὴ Συρία, ὅπου παρέμεινε γιὰ ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια καὶ ἀπέκτησε μεγάλη φήμη γιὰ τὸν ἀσκητικό του βίο καὶ τὶς ἄλλες θαυμαστὲς ἀρετές του. Ἐπειδή, παρὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας του, προέκοπτε στὶς ἀρετὲς ὀνομάσθηκε «παιδαριογέρων».

Στὴν ἔρημο γνώρισε τὸν Μέγα Ἀντώνιο τοῦ ὁποίου ἔγινε μαθητής. Σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ λόγω τῆς ἐνάρετης ζωῆς του ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ λάβει τὸ χάρισμα τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενῶν καὶ τῆς προφητείας. Λέγεται ὅτι συνεχῶς ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Θεὸ «καὶ μᾶλλον τῷ πλείονι χρόνῳ προσδιατρίβειν Θεῷ ἢ τοῖς ὑπ’ οὐρανὸν πράγμασιν».

Άγιος Γρηγόριος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως : ηρνήθη να δεχθή χειροτονίαν από λατινόφρονας ή λατινοφίλους Επισκόπους, ή έστω και απλώς επικοινωνήσαντας μετά των λατινοφρόνων !

Ο Μέγας ούτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αστήρ διεκρίθη δια τους αγώνας του εναντίον των λατινοφρόνων και λατινοφίλων ενωτικών της εποχής του, υπήρξε δε ο σφοδρότερος αντίπαλος του λατινόφρονος Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου. Πριν εισέτι χειροτονηθή Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατά το 1283, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου, διηύθυνε λίαν επιτυχώς τας Πατριαρχικάς υποθέσεις ως λόγιος Γεώργιος εκ Κύπρου. Εκλεγείς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από λαϊκών, ηρνήθη να δεχθή χειροτονίαν από λατινόφρονας ή λατινοφίλους Επισκόπους, ή έστω και απλώς επικοινωνήσαντας μετά των λατινοφρόνων. Επειδή δε όλοι σχεδόν οι Επίσκοποι του κλίματος του Πατριαρχείου της εποχής εκείνης είχον οπωσδήποτε επικοινωνήσει μετά του προκατόχου του Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου, παρέμεινεν επ’ αρκετόν εψηφισμένος μεν Πατριάρχης, αλλ’ άνευ χειροτονίας εκτελών μόνον όσα εκ των πατριαρχικών καθηκόντων δεν απήτουν ιερωσύνην. Ελθόντων ακολούθως εις Κωνσταντινούπολιν των μη λατινισάντων Επισκόπων Κοζύλης και Δεβρών (πόλεων Αιτωλίας και Μακεδονίας), εδέχθη την χειροτονίαν αφού προηγουμένως εχειροτόνησαν ούτοι τον Ηρακλείας Γερμανόν, όστις, κατά την τάξιν, εγκαθίστα τον Κωνσταντινουπόλεως.

Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης : Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Ὅλοι στὸ συλλαλητήριο.Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Τὴν προσεχή Κυριακή, 21 Ἰανουαρίου στὶς 11:00 π.μ., στὴν Αἴθουσα τῆς Ἐταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), ὁ Καθηγητής Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης θὰ ὁμιλήσει ἐπί δίωρο μὲ θέμα: "Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Ὅλοι στὸ συλλαλητήριο".


Εἴσοδος Ἐλεύθερη.

Επιστολή Μίκη Θεοδωράκη: Δούρειος ίππος του Τίτο τα Σκόπια

Απάντηση στην επιστολή του σκοπιανού καλλιτένχη Μπλαγκόζα Νακόσκι δίνει μέσω των ΝΕΩΝ ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 
Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι σε όλη του τη ζωή απέδειξε πόσο πραγματικά ταγμένος είναι στην υπόθεση της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών προσθέτοντας ότι
 «όταν όμως βλέπω την υπόθεση αυτή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών μας να γίνεται πρόσχημα στα χέρια κάποιων σκοτεινών δυνάμεων που εκμεταλλεύονται τους λαούς και το τελικό αποτέλεσμα να είναι να κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου, δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσω με όλες μου τις δυνάμεις».


Κύριε Νακόσκι,
Υποθέτω ότι είσθε πολύ νέος και επομένως δεν γνωρίζετε ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν πριν από πάρα πολλά χρόνια και που εξηγούν τη σημερινή στάση μου στο θέμα των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς μας.
Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το νεαρό και αδύνατο τότε ΚΚΕ θέλησε να γίνει μέλος της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Μόσχα), το Βουλγαρικό και το Γιουγκοσλαυικό Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσαν ως προϋπόθεση για την ένταξή του να δηλώσει ότι συμφωνεί να σχηματισθεί ανεξάρτητο κομμουνιστικό κράτος με το όνομα «Μακεδονία» που να συμπεριλαμβάνει όλη την Βόρειο Ελλάδα.

Οπως ήταν φυσικό, ξεσηκώθηκε θύελλα στην Ελλάδα, που ανάγκασε το ΚΚΕ να αναθεωρήσει αυτή τη θέση. Του έμεινε όμως ένα μεγάλο στίγμα, που νομίζω ότι έσβησε όταν το ΚΚΕ μπήκε στα 1941 επικεφαλής της Αντίστασης κατά των Γερμανών.

Ο προδομένος μητροπολίτης [ΒΙΝΤΕΟ] -- Από τον πρωτοπρ. π.Νικόλαο Μανώλη


Στοὺς ἰχθύος ἀφωνότερους ἐπισκόπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὰ ἄλαλα καὶ μπάλαλα τῆς οἰκουμενιστικῆς δεσποτοκρατίας, στοὺς νοσοῦντας ἐκ δειλιάσεως ὀσφυοκάμπτες καὶ μητροφορεμένους προαγωγοὺς τῆς μεταπατερικῆς καὶ μεταμακεδονικῆς ἀποστασίας, στοὺς ἱεροκόλακες τοῦ φαναριώτικου ναρκισισμοῦ, ἀφιερώνω τὸν ἐφιάλτη στὸν ὕπνο τῆς ἀπενοχοποίησής τους...

--

Από τον πρωτοπρ. π.Νικόλαο Μανώλη 

Νικόλαος Μάρτης - Πρώην Υπουργός : ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Νικόλαος Μάρτης
Πρώην Υπουργός
Πρόεδρος της «Μακεδονικής Εστίας»
Καισαρείας 8, Αθήνα, ΤΚ 115 27
Τηλ. +30 210 7778800, +30 210 6204826


ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
_________________________________________________________


         Οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, όπως οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι, οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες και άλλοι. Είχαν όλα, κατά τον Ηρόδοτο (Ι, 581), τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το αυτό Έθνος. Δηλαδή με όλους τους άλλους Έλληνες είχαν την ίδια γλώσσα, την Ελληνική, τα ίδια ιερά και τους ίδιους Θεούς, η κατοικία των οποίων ήταν στο Μακεδονικό Όρος Όλυμπος.
        
         Είναι αδιανόητο να σκεφθεί κανείς ότι οι Έλληνες δεν θα είχαν την κατοικία των θεών τους σε Ελληνική περιοχή, αλλά σε «βαρβαρική».

Επιστολή Αγίου Μάρκου Ευγενικού προς τον Επίσκοπο Ευρίπου Θεοφάνη

«Αλλ' ο λόγος του Θεού και η δύναμις της αληθείας δεν περιορίζεται, μάλλον τρέχει και καρποφορεί»
Στόν οσιώτατο μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών, και σε μένα, εν Χριστώ, πολύ ποθεινό και σεβασμιώτατο δεσπότη και αδελφό κύριο Θεοφάνη στον Εύριπο.
Οσιώτατε μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών και σε μένα πολυπόθητε και σεβαστέ μου δέσποτα και αδελφέ, παρακαλώ τον Θεό να δίνη υγεία και σωματικώς στην αγιωσύνη σου, με τις άγιες ευχές της οποίας, και με το έλεος του Θεού, και εγώ υγιαίνω μέτρια στο σώμα. Να ξέρης ότι μετά την επιστροφή μας στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ανέβηκε στο πατριαρχείο κάποιος από τους λατινόφρονες που υπέγραψαν, και μας ενοχλούσε, έφυγα από ανάγκη στην εκκλησία μου.  Αλλά και εκεί δεν βρήκα καμία ανάπαυσι, και επειδή αρρώστησα βαρειά, και πάθαινα ζημία και πειραζόμουνα από τους ασεβείς, διότι δεν είχα εντολή επίσημη, έφυγα και από εκεί με σκοπό να φύγω για το Άγιον Όρος.
Αφού πέρασα λοιπόν την Καλλίπολη και ενώ βρισκόμουν στην Λήμνο, εκεί κρατήθηκα και περιορίσθηκα από τον βασιλέα. Αλλ' ο λόγος του Θεού και η δύναμις της αληθείας δεν περιορίζεται, μάλλον τρέχει και καρποφορεί. Έτσι οι περισσότεροι από τους αδελφούς παίρνοντας θάρρος από την δική μου εξορία, βάζουν κάτω από τον έλεγχο τους αλιτηρίους και παραβάτες της ορθής πίστεως και των πατρικών θεσμών, και τους διώχνουν αυτούς από παντού ως καθάρματα, και ούτε τους ανέχονται να συλλειτουργούν, ούτε να τους μνημονεύουν τελείως ως Χριστιανούς.

Του Οσίου Παπουλάκου:

Εγώ είμαι γέροντας κι αργά ή γρήγορα θα φύγω για να δώσω λόγο στον πλάστη μου και κριτή μου για τα κρίματά μου, ώστε τίποτα δε θα κερδίσουνε φιμώνοντας το δικό μου το στόμα. Αυτοί όμως, όπως και νάρθουν τα πράγματα, θα πάνε κατά διαβόλου και το πιο φριχτό είναι ότι σέρνουνε στις αμαρτωλές καρότσες τους ολάκαιρο το έθνος, εσάς τον τίμιο και δουλευτή λαό. Σας ξεγελούνε με ταξίματα που δεν τάχετε χρεία, γιατί είν΄ ανήμποροι να σας μιλήσουνε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έχουνε τη δύναμη να σας φρονηματίσουνε, γιατί η ζωή η δικιά τους είναι βουτηγμένη στην κοπριά. Είν΄ ανήμποροι να γειάνουν τις πληγές σας, γιατί οι πληγές ενού λαού δε γιατρεύουνται αν όλοι οι πολίτες, που είναι το αρρωστημένο κορμί, δε θελήσουν και δε βοηθήσουν για την γιατρειά. Όλοι σας είστε βουτημένοι στην αμαρτία, όλοι σας έχετε κλέψει, όλοι σας έχετε ψευτίσει, όλοι σας έχετε πιθυμήσει τη γυναίκα του γείτονα ή του ξένου, όλοι σας έχετε μοιχέψει με το νου και με την πράξη, όλοι σας έχετε αδικήσει κι όλοι σας έχετε κλείσει σατανικά τα μάτια στις πληγές του αδελφού σας και τ΄ αυτιά σας στο βόγγο των αρρώστων και του κυνηγημένου.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ --- Orthodox Hymns,


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Μάρκου του Ευγενικού, Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Ὁ Ἅγιος Μάρκος γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1392 καὶ 1393 «ἔκ τινος πατρωνυμίας Εὐγενικὸς καλούμενος». Ὁ πατέρας του Γεώργιος ἦταν διάκονος καὶ σακελλίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετέπειτα δὲ ἔγινε πρωτέκδικος, πρωτονοτάριος καὶ μέγας χαρτοφύλαξ, ἡ δὲ μητέρα του ὀνομαζόταν Μαρία καὶ ἦταν θυγατέρα τοῦ ἰατροῦ Λουκᾶ.

Σπούδασε σὲ μεγάλους διδασκάλους, στὸν Γεώργιο Πλήθωνα, τὸν Μητροπολίτη Σηλυβρίας Χορτασμένο, τὸν Μανουὴλ Χρυσόκκο, τὸν Ἰωσὴφ Βρυέννιο καὶ ἄλλους καὶ εἶχε ἔξοχη παιδεία.

Στὴ συνέχεια προσῆλθε στὸ μοναχικὸ βίο, κατὰ τὸ ἔτος 1418, σὲ κάποια μονὴ στὰ Πριγκηπόννησα καὶ τάχθηκε ὑπὸ τὴν πνευματικὴ ἐπιστασία τοῦ ἐνάρετου μοναχοῦ Συμεών, ὁ ὁποῖος τὸν ἔκειρε μοναχὸ καὶ τὸν μετονόμασε ἀπὸ Μανουήλ, Μᾶρκο.

Σαν Σήμερα 18 Ιανουαρίου Του 1861 Κοιμήθηκε Ο Μοναχός Χριστόφορος Παπουλάκος.


...Ο Χριστοφόρος βουβός σιγόκλαιγε και πότιζε με δάκρυα τα σανίδια του κελιού και το ράσο του.                                                                                                                                                                                                        
–Δεν φτάνει να πονούμε και να κλαίμε, Χριστοφόρε(=Παπουλάκος), φώναξεν ο Κοσμάς. Η καινούργια επιδρομή είναι χειρότερη από του Ιμπραήμ. Κείνος σκότωνε κορμιά κι αφάνιζε το βιός μας, αλλά αυτοί σκοτώνουν τις ψυχές μας. Ό,τι ιερό φυλάξαμε τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς ποδοπατιέται, ό,τι μας κράτησε όρθιους, σαν ασάλευτο αντιστήλι, γκρεμίζεται. Σε τέτοιο γιουρούσι του σατανά, κάθε υποταγή είναι άρνηση του Χριστού, άρνηση της Πίστης και παράδοση στο διάβολο. Προδίνουμε τον αγώνα του εικοσιένα, το αίμα που χύθηκε στο Μεσολόγγι, στ΄ Αρκάδι, στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια στα Ψαρά… Ιούδες γινόμαστε Χριστοφόρε και το κακό δε σταματά ως εδώ…                                                                                              
--Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, έχει κι άλλο; Ψιθύρισε με πνιγμένο λυγμό ο Χριστοφόρος.                                                                                                                    
–Έχει πολλά και φριχτά, αποκρίθη ξαναμμένος  ο Κοσμάς. Είναι ότι οι γραμματισμένοι του Έθνους, σκλαβωμένοι στους μασόνους της Φραγκιάς, έχουν ολότελα στραβωθεί, κι αντίς να βλέπουν σ΄ όλα τούτα το μελλοντικό αφανισμό του έθνους, τα λογαριάζουν σωστικά. Οι άντρες που μας κυβερνούν χάσανε το φως τους και δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ποια η διαφορά ανάμεσα σκοτάδι και φως. Ψευτίσαμε τα ζύγια που άλλοτε ζύγιαζαν το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα. Ο διάβολος με χίλιες μορφές μας παραστέκει. Δε λέω πως αν την κορόνα του έθνους φορούσε Ορθόδοξος κυβερνήτης, κι αν η εκκλησία συνέχιζε τον αιωνόβιο δρόμο της, πως θάλειπεν η αμαρτία. Αλλά λέω πως θάχαμε το μέσο να την ξεχωρίζουμε και να μην την μπερδεύουμε με το καλό. Τώρα όχι μόνο την μπερδεύουμε, αλλά το καλό πνίγηκε μέσα στη θάλασσα της αμαρτίας.                                                                                                                                                            

Ο Χριστόφορος τον κοίταξε στα  μάτια.                                                                                                                               
–Έχεις δίκιο, του είπε. Δεν ωφελούν σε τίποτα οι κλάψες. Χρειάζεται καινούργιος ξεσηκωμός, καινούργια Άγια Λαύρα.                                                                                                                                                         
–Και καινούργια Ψαρά, πρόσθεσεν ο Κοσμάς. Τούτος ο οχτρός είναι χειρότερος απ΄ τον Τούρκο. Εκείνος ποτέ δε μας τόκρυψε πως μας λογάριαζε σκλάβους, ενώ τούτος μας ξεγελά πως είμαστε τάχα λεύτεροι, ενώ έχει σκλαβώσει και τις ψυχές μας ακόμη. Δε φτάνει λοιπόν ο λόγος κι ο ξεσηκωμός, αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο….                                                                                               

–Τι; Ρώτησεν ο Χριστοφόρος.                                                                                                                                                                                              
–Μάρτυρες, αδελφέ Χριστοφόρε, μάρτυρες. Αίμα, για να ποτιστεί και να φουντώσει η λευτεριά του Χριστού, η πραγματική λευτεριά. Ο σατανάς έχει τρανό βασίλειο στη γη. Έχει του χεριού του βασιλιάδες, αρμάδες, καλαμαράδες, γητειές και γητειές, που μόνο στο αίμα μας μπορούν να πνιγούν. Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κανένας ωκεανός δεν είναι τόσο βαθύς και τόσο πλατύς, για να πνίξει τόσην αμαρτία. Όσοι από μας ξεκινήσουμε, πρέπει να το ξέρουμε πως ο δρόμος μας, γυρισμό δεν έχει. Οδηγός μας, ας σταθεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΑΣΜΕΝΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΔΩ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (ΤΑΙΝΙΑ)


Τότε η Εκκλησία και οι πνευματικοί της ευλογούσαν τ’ άρματα των αντρειωμένων… Τώρα… "φυγή εν όψει κινδύνου"

Στο εξαιρετικό βιβλίο «Γράμματα και Άρματα στον Άθωνα» του Αγιορείτη Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσόστομου γίνεται αναφορά στον Μακεδονομάχο, λεβέντη καπετάνιο Γ. Γιαγλή. Θεοσεβής και ευλαβέστατος ο ατρόμητος καπετάνιος, εξέφρασε την ύστατη επιθυμία του να καρεί μοναχός στο Άγιο Όρος, πράγμα που έγινε. Περιγράφει ο συγγραφέας την τελευταία εξομολόγηση του γέροντα καπετάνιου, μοναχού Γαβριήλ πλέον, στον συνονόματο πνευματικό του παπά-Γαβριήλ.
«Περίδακρυς και συντετριμμένος από μετάνοια τον παρακαλούσε: [Ο διάλογος δεν είναι… λογοτεχνικός. Είναι αληθινός και αυθεντικότατος. Τον απεκάλυψε-χρόνια αργότερα- ο Πνευματικός. Μου μεταφέρθηκε από μέλος της συνοδείας του (π.Μελέτιος)].

Αυτή την Κυριακή, 21 Iανουαρίου, όλοι στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας στη Θεσσαλονίκη!


π. Θ. Ζήσης, Δεν καταδίκασαν την ψευδοσύνοδο οι προκαθήμενοι στη Μόσχα


Ἐυχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τὸν σεβαστὸ μας δάσκαλο π. Θεόδωρο Ζήση γιὰ τὸ παρεμβατικὸ, ἀπολογητικὸ καὶ διευκρινιστικὸ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύω σήμερα. Διαφορετικὲς πληροφορίες και ἀντικρουόμενες εὶδήσεις περὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας σχετικὰ μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης φθάνουν σὲ μᾶς συνεχῶς. Ὁ “Ὀρθόδοξος Τῦπος” μὲ ἀνακριβὲς δημοσίευμα θόλωσε τὰ νερὰ παρασύροντας πολλοὺς σὲ λάθος συμπεράσματα. Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὑπᾶρχει ἀνάγκη ἀκριβέστερης πληροφόρησης. Ἐλπίζω μὲ τὸ παρὸν ἄρθρο, νὰ πέσει φῶς στὸ πολὺ λεπτὸ θέμα τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀποκτήσουμε ὀρθή γνώση τοῦ πράγματος ὥστε καὶ κάθε κατεργάρης να καθίσει στὸν πάγκο του...

--

Από τον πρωτοπρ. π.Νικόλαο Μανώλη

Χίλιες φορές ΟΧΙ στο Μακεδονία ή παράγωγα -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Στη δημοσκόπηση της MARC («Πρώτο Θέμα» 14/1/18) το 68% απαντά «ΟΧΙ» στο όνομα Μακεδονία ή παράγωγο και μόνο το 23,6% λέει «ναι». Στο «όχι» Μακεδονία-Θράκη έχουν το υψηλότερο ποσοστό (73,3%), ενώ το Λεκανοπέδιο το χαμηλότερο (62,5%). Δείκτης ευαισθησιών …
            Η πλύση εγκεφάλου με την οποία καθημερινά το σύστημα βομβαρδίζει τον ελληνικό λαό δεν έπιασε, δεν  ρίζωσε. Πυκνώνουν, πολλαπλασιάζονται και δυναμώνουν συνεχώς οι φωνές που αξιώνουν «Όχι στο Μακεδονία, Όχι στη σύνθετη».
            Θα προχωρήσει ξυπόλητη στα αγκάθια η Κυβέρνηση; Συνειδητοποιεί ότι ο Ζάεφ θα πάει τους δικούς του σε δημοψήφισμα, σέρνοντας εκόντα-άκοντα και τον κ. Τσίπρα, όπου βεβαίως θα συντριβεί το «ναι» του;

Ο Αλέξανδρος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς γράφει στὴν «Γ´ Ἑκατο...":

Κωνσταντίνε χαίρε εν Κυρίω! Με πρώτη ευκαιρία αν θέλεις βάλε πάλι να δουν όλοι την Α' Επιστολή Ιωάννου και να διαβάσουν για την αγάπη! Όλη η επιστολή είναι μία αποκάλυψη αλλά ειδικά το 4ο και 5ο σκέλος είναι το αποκορύφωμα.
Κατόπιν ας κάνουν οι αναγνώστες τον συσχετισμό με την σημερινή "αγάπη" των Οικουμενιστών, Διεθνιστών και Πανθρησκειαστών και ας δούνε όλοι τον πόλεμο του Αντιχρίστου που επί της ουσίας είναι "Ο Πόλεμος της Αγάπης". Ας δούνε την Αληθινή Αγάπη του Σταυρού και την ψεύτικη αγάπη του συμβόλου ♥......Την αγάπη δια στόματος Ιωάννη και την αγάπη του Φραγκίσκου και του Ιωάννη Παύλου του 2ου.......Την αγάπη του Αληθινού Χριστού και της Παναγίας και την "αγάπη" του παπικού Χρίστου, της παπικής Ψευδοπαρθένου και του Βαλεντίνου.....

ΥΓ Η αντίχριστη "αγάπη" και το σύμβολό της όπως αποτυπώθηκε τις ημέρες των Χριστουγέννων μέσω τηλεόρασης σε όλους τους Έλληνες για "διαφημιστικούς λόγους" εταιρείας κινητής τηλεφωνίας..... 


***

https://www.youtube.com/watch?v=NpgUXFfPi1U

Ο Dr. Bill Warner αποκαλύπτει τα φριχτά στατιστικά μιας θρησκείας που εξαπλώθηκε στον κόσμο με το ξίφος


Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει!

Γίνονταν, προ καιρού, σεμινάρια για τα βλάσφημα βιβλία-φακέλους των θρησκευτικών, οι σύμβουλοι και παρασύμβουλοι «επιμορφωτές»,-κομισάριοι αναμασούσαν τα φληναφήματα του υπουργείου, σηκωνόμασταν κάποιοι και αποστομώναμε τους εισηγητές και μας αντίκρουαν με το εξής επιχείρημα, το οποίο μας έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση:

«Τι μιλάτε; Η Ιερά Σύνοδος δεν έβγαλε καμμιά ανακοίνωση που να τα καταδικάζει και να ζητά από τους γονείς την επιστροφή τους».

 Και έχουν δίκαιο. Όχι μόνο δεν βοηθούν, ο αρχιεπίσκοπος και περί αυτόν επίσκοποι-ευτυχώς 15-20 μητροπολίτες δεν γονάτισαν-αλλά μας θέτουν προσκόμματα, μας προξενούν ζημιά και ακυρώνουν εν πολλοίς τον αγώνα μας για την προάσπιση της Ορθοδοξίας μας. (Καλά συμβουλεύουν κάποιοι να επιστρέφονται τα βιβλία στην Ιερά Σύνοδο…).

Τώρα με το συλλαλητήριο για την Μακεδονία γίνεται το ίδιο. Δεν συμφωνεί ο αρχιεπίσκοπος. Εισέπραξε και τα συγχαρητήρια του κ. Γαβρόγλου.
Τι έλεγαν οι αρχαίοι;«Επαινούμενος γαρ υπό των εναντίων αγωνιώ μη τι κακόν είργασμαι», όταν με επαινούν οι εχθροι, αγωνιώ μήπως κάνω κάτι κακό. Και ευτυχώς πολλοί Επίσκοποι δεν υπακούν.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξάνδρειας.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 295 μ.Χ. στὴν Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς. Ἔτυχε ἐπιμελημένης ἐκπαιδεύσεως φιλοσοφικῆς καὶ θεολογικῆς. Κατὰ τὴ νεανική του ἡλικία συνδέθηκε μὲ τὸν Μέγα Ἀντώνιο καὶ ἀσκήτευσε μαζί του στὴν ἔρημο.

Στὴν ἀρχὴ χειροθετήθηκε ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ 318 μ.Χ. ἦταν ἤδη διάκονος. Τὸ ἔτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τὸν γέροντα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο στὴ Νίκαια, ὅπου συγκλήθηκε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, «τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων ἡγούμενος». Ἐκεῖ, χάρη στὴ μόρφωσή του καὶ μάλιστα στὴ θερμουργὸ καὶ ἀκλόνητη πίστη του, ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς θαρραλέους ἀγωνιστὲς κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς γράφει στὴν «Γ´ Ἑκατοντάδα περὶ ἀγάπης» τὰ ἑξῆς:

«Ἀκαθαρσία τοῦ νοῦ εἶναι πρῶτον ἡ ψευδὴς γνῶσις. Δεύτερον ἡ ἄγνοια κάποιου ἀπὸ τὰ γενικά, ἐννοῶ τὴν σχέσιν μὲ τὸν ἀνθρώπινον νοῦ, γιατὶ εἶναι ἰδίωμα ἀγγέλου τὸ νὰ μὴ ἀγνοῆ τίποτε ἀπὸ τὰ μερικά. Τρίτον, τὸ νὰ ἔχει ἐμπαθεῖς λογισμούς. Τέταρτον, τὸ νὰ συγκατατίθεται στὴν ἁμαρτία».

Ο Ἀγχίνοος Μήτις άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ.":

Για να γίνει κατανοητός από τον άνθρωπο της κάθε εποχής το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται εκφραστικά σχήματα σύμφωνα με την εκάστοτε εκφραστική κοσμοαντίληψη, χωρίς να αλλοιώνεται το δίδαγμα της χριστιανικής πίστεως. Όπως είχε κάνει ο απόστολος Παύλος, ο οποίος μετέφερε την πίστη της μικρής αραμαϊκής κοινότητος της Παλαιστίνης στην ελληνορωμαϊκή οικουμένη. Αλλά για πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την χριστιανική πίστη ως ζήτημα ορθότητας, της ιουδαῒζουσας-νομικίστικης κατά γράμμα διατύπωσης των εκκλησιαστικών κειμένων, αυτό ισοδυναμεί με προδοσία της πίστεως. Το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος αδυνατεί να τα κατανοήσει τους αφήνει αδιάφορους. Και το θλιβερότερο, όποιον προσπαθεί να διαδώσει την Ορθοδοξία στους μακράν αυτής, τον κατακεραυνώνουν ως "αιρετικό", "οικουμενιστή" και άλλα ευφάνταστα. Ο φόβος της επαφής με τον "άλλον" και ο απομονωτισμός (δείγμα απιστίας) δεν έχουν καμία σχέση με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Αντί να τους δίδουν Κοράνια, αυτά έπρεπε να λέγουν οι Πατριάρχες στους Αγαρηνούς:

Αποπτύσας την πατρώαν σου πλάνην πίστευσον εις τον Υιόν του Θεού, όστις έχυσε το πανάχραντον αυτού αίμα επί του Σταυρού, ίνα απαλλάξη σε εκ των δεσμών της πλάνης· αναγεννήθητι δι’ ύδατος και Πνεύματος, ίνα τύχης συγχωρήσεως των εν αγνοία προτέρων αμαρτημάτων σου και γίνης μέτοχος των ουρανίων αγαθών μη κακώς διακρίνων την αλήθειαν, ως αποβαλών τον ηγεμονικόν νουν, προτιμήσης τα πρόσκαιρα των ουρανίων και, λογικός ων, αναδείξης σεαυτόν εθελουσίως αλογώτερον των αλόγων ζώων.        

Συναξαριστής τόμ. Ι΄ σελ. 57. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΙΩΣΗΦ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ» -- Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


 Τὸ ἐπόμενο κριτικὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, κατεγράφη, ἀντιρρητικῶς, ἐπὶ τῆς πολύτιμης εὐκαιρίας τῶν μόλις νέων δημοσίων ἀντιφατικῶν καὶ ἀπαράδεκτων  λεχθέντων καὶ δηλώσεων τοῦ σεβασμιωτάτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ σὲ συνέντευξη του στὴν ἐκπομπὴ «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ». Δημοσιεύσαμε παράλληλα, γιὰ λόγους ἀντικειμενικότητος καὶ τὴν συνέντευξη.
Δεῖτὲ την παρακαλῶ ἐδῶ: ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ/Δρ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ), «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΧΘΡΟΥΣ», http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2018/01/blog-post_64.html .
Κατ΄ ἀρχὴν νὰ πῶ ὅτι ἔτυχε νὰ γνωρίσω, ἐλάχιστα, τὸν Μητροπολίτην Προικοννήσου εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς. Μοὺ ἔκανε τότε φοβερὴ ἐντύπωση ἡ διαδικτυακὴ του δραστηριότητα καὶ ἤθελα νὰ τὸν γνωρίσω προσωπικὰ, καὶ  τοῦ ἔγραψα ἕνα μήνυμα τὸ 2012 καὶ μὲ προσκάλεσε νὰ πάω στὸν Πειραιᾶ γιὰ νὰ γνωριστοῦμε ὅπου συνήθως ἐκεῖ ἐλειτουργοῦσε τὴν Κυριακή. Πήγα τότε μαζί μ΄ ἕνα στενὸ μου καὶ φιλικὸ πρόσωπο. Ἐντύπωση θετικὴ, ἐξίσου, μου ἔκανε  καὶ τὸ κήρυγμά του στὴ Λειτουργία.

Ο Καμμένος στήριξε το «Βαρντάρσκα» με χάρτη του 1937

Την πρόταση να ονομαστούν τα Σκόπια «Βαρντάρσκα» επανέλαβε χθες ο Πάνος Καμμένος, δείχνοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο πως δεν πρόκειται να συναινέσει στον όρο «Μακεδονία».

Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Αμυνας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έναν χάρτη, ο οποίος, όπως έγραψε στη λεζάντα, είναι «ο επίσημος χάρτης της Γιουγκοσλαβίας του 1937» και σε αυτόν απεικονίζονται τα Σκόπια ως «Βαρντάρσκα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Καμμένος αναφέρει αυτό το όνομα και εκτιμάται πως στέλνει τροχιοδεικτικά πυρά παρότι εκφράζει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του στον υπουργό Εξωτερικών. Πρώτη φορά είχε αναφέρει το «Βαρντάρσκα» σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά και τελευταία στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο των ΑΝ.ΕΛ.
«Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, όπως την περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δεν εκχωρούμε τον ελληνικό όρο “Μακεδονία”» είχε πει ο Πάνος Καμμένος, για να προσθέσει: «Υπάρχουν σλαβικοί όροι, όπως “Βαρντάρσκα”, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι οποίοι δεν θα περιέχουν τον όρο “Μακεδονία” και τους οποίους αποδεχόμαστε. Ούτε new (νέα) ούτε upper (άνω) Μακεδονία».

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας την περασμένη Κυριακή με άρθρο του στην «κυριακάτικη δημοκρατία» ζήτησε δημοψήφισμα για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. «Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για την πρωτοφανή, στην Ιστορία της ανθρωπότητας, εκχώρηση της Ιστορίας και του πολιτισμού του σε άλλον λαό» τόνιζε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Γεννήθηκε το 251 στην πόλη Κόμα κατά τη νότια Μέμφιδα κοντά στην Ηρακλεόπολη της Μέσης Αιγύπτου. Οι γονείς του ήσαν Αιγυπτιώτες χριστιανοί. Η ανατροφή του ήτο βέβαια χριστιανική, αλλά κατά περίεργο τρόπο δεν μορφώθηκε σχολικά, αν και ήταν εύπορος. Ο Μ. Αθανάσιος, ο και βιογράφος του, μας πληροφορεί, ότι «γράμματα μαθείν ουκ ηνέσχετο… θεοδίδακτος γενόμενος ο μακάριος και φρόνιμος ην λίαν· και το θαυμαστόν ότι, γράμματα μη μαθών, αγχίνους ην και συνετός άνθρωπος». Αργότερα σε κάποιους ειδωλολάτρες ο Αντώνιος θα ειπή: «μη μαθόντες ημείς γράμματα πιστεύομεν εις τον Θεόν». Ύστερα από τον θάνατο των γονέων του, όταν ήταν περίπου 20 ετών, άκουσε στον ιερό ναό την περικοπή του Ευαγγελίου, που είπεν ο Χριστός στον πλούσιο νεανίσκον· «ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησον πάντα τα υπάρχοντά σοι και δος πτωχοίς και δεύρο ακολούθει μοι».

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (5) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Αντωνίου μεγάλου, Αντωνίου Βερ.

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε περὶ τὸ 251 μ.Χ. στὴν πόλη Κομὰ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου, κοντὰ στὴ Μέμφιδα, ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ εὔπορους. Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοὺ (285 – 305 μ.Χ.) μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου καὶ τῶν παιδιῶν του.
 Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ἦταν ὀλιγαρκὴς καὶ αὐτάρκης, «μόνοις δὲ οἷς εὕρισκεν ἠρκεῖτο καὶ πλέον οὐδὲν ἐζήτει». Σὲ νεαρὴ ἡλικία, περίπου 20 ἐτῶν, ἔχασε τοὺς γονεῖς του. Ἕξι μῆνες μετὰ τὴν κοίμηση τῶν γονέων του, ἄκουσε στὴν ἐκκλησία τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ πλουσίου νεανίσκου, στὴν ὁποία ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶπε στὸν πλούσιο νέο : «πώλησον τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ δὸς πτωχοῖς». Τόση μεγάλη ἐντύπωση προξένησε ἡ Εὐαγγελικὴ αὐτὴ προτροπὴ στὴν ψυχὴ τοῦ Ἀντωνίου, ὥστε ἀμέσως διένειμε τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς πτωχοὺς καὶ ἐνδεεῖς, ἀφοῦ φύλαξε τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιὰ τὴν συντήρηση αὐτοῦ καὶ τῆς μικρῆς του ἀδελφῆς, τὴν ὁποία φρόντισε νὰ παραδώσει σὲ Χριστιανὲς νέες παρθένους ποὺ εἶχαν ἀφιερωθεῖ στὴ χριστιανικὴ ἀρετή, βέβαιος ὅτι κοντά τους θὰ εἶναι κατὰ πάντα ἀσφαλής.

Εμφάνιση του Αναστάντος στην Τιβεριάδα..(Εωθινόν-Κυριακή 14-1-18) π. Γεώργιος Αγγελακάκης

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=13736

O Έλληνας Δήμαρχος Θεσσαλονίκης του 1992 και ο παρών ανθέλληνας


Αμαρτία της εποχής. -- του αειμνήστου Δημ. Παναγοπούλου

Συνήθως το καλοκαίρι αι γυναίκες κυκλοφορούν ημίγυμνες. Έχουν δε το θράσος να παρουσιάζωνται και εις την Εκκλησίαν ακόμη, κατ΄ εξοχήν δε εις το μυστήριον του γάμου και βαπτίσματος, μερικαί και κατά την θείαν Ευχαριστίαν. Υπενθυμόζομεν εις όλας αυτάς, είτε κυρίαι είναι είτε δεσποινίδες, ότι η γυμνότης εις την γλώσσαν του Θεού λέγεται «πορνεία» και την «πορνείαν» ο Θεός δεν την ευλογεί. Ας το μάθουν, αν δεν το γνωρίζουν, όλαι αυταί που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ημίγυμνες, είτε με κοντά μέχρι της μασχάλης μανίκια ή με τολμηρά καρέ ή με διαφανή φορέματα που είναι τοιαύτα, ώστε είτε τα φορούν είτε όχι είναι το ίδιον, ότι αυτό που κάνουν είναι «αμαρτία».

Η Παναγία της Τήνου

Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την ιστορική ημέρα, που ο επίσκοπος Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επαναστάσεως. Στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, που φαντάζει κάτασπρο πάνω στο νησάκι της Τήνου, η μοναχή Πελαγία, ύστερα από τη βραδινή προσευχή αποσύρθηκε στο κελλί της να ησυχάσει. Ενώ είχε αποκοιμηθεί, ένοιωσε ξαφνικά μιαν άρρητη ευωδία, κι αμέσως άκουσε την πόρτα του κελλιού να ανοίγει με πάταγο. Μια μεγαλόπρεπη γυναίκα, που άστραφτε σαν βασίλισσα, μπήκε μέσα και στάθηκε απέναντι από το κρεβάτι της. 
- Σήκω γρήγορα, της είπε. Πήγαινε να συναντήσεις τον Σταματέλλο Καγκάδη, και πες του πως στο χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι χωμένη χρόνια τώρα η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου.
 
Η γερόντισσα ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά από ταπείνωση δεν υπάκουσε στην εντολή.
 

Αυτά ομολογεί ένα δαιμόνιον :

Και ποίον έργον είναι εις εμέ δύσκολον να το κάμω, όταν θέλω; Εγώ πολλάς φοράς και πόλεις ολοκλήρους κατέσεισα και ηρήμωσα, πολλούς υιούς πατροκτόνους έκαμα, αδελφούς και ανδρόγυνα εις έχθραν αφιλίωτον έφερα, πολλούς θέλοντας να παρθενεύουν ημπόδισα, Μοναχούς, οι οποίοι εις όρη και σπήλαια κατώκουν με νηστείας πολλάς ως άσαρκοι, επιθυμίαν σαρκός τους έσπειρα και ηδονάς να επιθυμήσουν παρεκίνησα· άλλους οι οποίοι ήθελον να απαρνηθώσι τα γήϊνα και τα σαρκικά όλα εις τα οποία ημείς χαιρόμεθα, και θέλοντες να αρχίσουν την αρετήν, εγώ τους κατέπεισα να αφήσουν τους τοιούτους λογισμούς, και να επιθυμούν τα γήϊνα..... 

Τα χαμόγελα του Ζάεφ και η ταυτότητά μας

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ονομασία των Σκοπίων

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα


Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία των κυβερνώντων ότι θα βρεθεί «λύση» στο ζήτημα της ΠΓΔΜ, διότι οι Σκοπιανοί παραμένουν αδιάλλακτοι, παρά τα χαμόγελα του Ζάεφ. Ομως πέραν της ονομασίας, που είναι το πρωτεύον, πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν ζητήματα ταυτότητας. Καταθέτω ορισμένους προβληματισμούς:
1. Ποιος μας εγγυάται ότι θα παραμείνει αυτή η σύνθετη ονομασία, π.χ. Ανω Μακεδονία; Μπορεί σε λίγους μήνες να συγκληθεί η Βουλή στα Σκόπια και να αποφασίσει την απόρριψη του όρου «Ανω» και την παραμονή μόνο του όρου «Μακεδονία». Τότε τα Σκόπια θα έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με την ελληνική υπογραφή και ουδείς θα μπορεί να τιμωρήσει το γειτονικό κράτος. Θυμίζω την περίπτωση της πρώην Υπεριορδανίας. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βρετανοί δημιούργησαν ένα νέο κράτος στη Μέση Ανατολή ονομάζοντάς το Transjordan.

Περί φθόνου. Επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης

Ερωτήθη μίαν φοράν ένας σοφός: ποια είναι εκείνα τα μάτια, οπού βλέπουσι καλύτερα; τα μαύρα ή τα γαλανά; των ανδρών ή των γυναικών; των ανθρώπων ή των αλόγων ζώων; Απεκρίθη: τα μάτια οπού βλέπουσι καλύτερα είναι εκείνα των φθονερών διατί βλέπουσι και από μακράν, διατί βλέπουσι και τα μικρότερα πράγματα· διατί βλέπουσι και εκείνα οπού δεν είναι. 
Ένα μόνον πράγμα δεν βλέπουσι, το καλόν· μάλιστα βλέπουσι και τούτο, μα τότε κλαίουσι και σφαλίζουν τα μάτια τους, διά να μη βλέπουσι. Κρύψου όσον θέλεις, σφαλίσου, παραμέρισε, ησύχαζε μέσα εις το κελίον σου, φύγε και εις την έρημον, διά να ασκητεύης, σε φθάνουσι τα μάτια του Φθονερού και βλέπουσι τι κάνεις. Έχει κάποια τηλεσκόπια και ξανοίγει πολλά μακράν. Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος, ο πλέον ενάρετος και ο πλέον άγιος, οπού να μην έχη κανένα, ας είναι και παραμικρόν, ελάττωμα; ουδετινάς· ο Θεός μόνος είναι αναμάρτητος, και καθαρός από ρύπου. 

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (11) μέρος 2008


Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Προσκύνησις αλύσεως αποστόλου Πέτρου, Πευσίπτου μάρτυρος.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τελοῦμε τὴν προσκύνηση τῆς τιμίας ἁλυσίδας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, μὲ τὴν ὁποία τὸν ἔδεσε καὶ τὸν ἔριξε στὴν φυλακὴ ὁ τετράρχης Ἡρώδης, σύμφωνα μὲ τὴν ἐξιστόρηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

Ὁ Ἡρώδης ἔβαλε τοὺς Ἰουδαίους καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀπόστολο Πέτρο κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων. Καὶ ὅταν τὸν ἔπιασε, τὸν ἔβαλε στὴν φυλακή. Τὴ νύκτα, πρὶν τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἡρώδης ἔμελλε νὰ τὸν παρουσιάσει στὸν λαό, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος κοιμόταν μεταξὺ δύο στρατιωτῶν καὶ φρουροὶ φύλαγαν μπροστὰ στὸ κελί του. Ξαφνικὰ ἦλθε Ἄγγελος Κυρίου καὶ ἔλαμψε φῶς στὸ κελί.

ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : σχόλιο για την ανάρτησή "Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΒΥΔΟΥ κ....":

Για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια για την αξιόλογη αυτή εργασία. Δοξολογία ας δώσουμε στον Κύριό μας, διότι ευλόγησε να δοθεί η πρέπουσα και Ορθόδοξη απάντηση στο κείμενο του Επισκόπου Αβύδου που σκοπό είχε να αποδείξει την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη Σύνοδο και δήθεν Μεγάλη και Αγία. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι την απάντηση αυτή δεν συνέταξε ενας από τους διακεκριμένους θεολόγους του Αντιοικουμενιστικού στρατοπέδου, αλλά ένας νέος στην ηλικία Ορθόδοξος Μαχητής με την ιδιότητα του Εκπαιδευτικού, που ο ρόλος του είναι η διάπλαση τιμίων και ακεραίων νέων ανθρώπων με Ορθόδοξο φρόνημα. "Η Δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται" επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά, οι φιλοοικουμενιστές και μάλιστα "οι κομψοί" αυτών πολεμούν με την δράση τους πρώτα και κύρια Αυτό το Αρνίο, αντίπαλο που δεν θα μπορέσουν ποτέ να νικήσουν. Όσοι εξ ημών διαβάζωντας το κείμενο του Επισκόπου Αβύδου θεώρησαν ότι αποτελεί " το βαρύ πυροβολικό" του Φαναρίου που έθεσε σε δύσκολη θέση τους αντιτιθέμενους στην "Σύνοδο" Του Κολυμπαρίου, έλαβαν ήδη την απάντηση στον λογισμό τους αυτόν. Η Ορθοδοξία νίκησε και πάλι θα νικήσει το σκότος των Αιρέσεων

Συλλαλητήριο για το Μακεδονικό 1992 (Μητροπολίτης Παντελεήμων Β')


AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Διάβημα στον Τραμπ για τη Μακεδονία

Επιστολή-καταπέλτης από όλες τις ομογενειακές οργανώσεις των ΗΠΑ για τα Σκόπια
«Ανεπιθύμητοι όσοι βουλευτές ψηφίσουν την παραχώρηση του ονόματος, θα αντιμετωπίσουν την οργή μας. Αν η πατρίδα υποκύψει, τότε... ξεχάστε μας!»

Με επιστολή προς Παυλόπουλο, Τσίπρα και βουλευτές οι Ελληνες των ΗΠΑ ζητούν Συμβούλιο Αρχηγών και δημοψήφισμα

Από τον
Βαγγέλη Στολάκη


Το κατώφλι του Λευκού Οίκου είναι αποφασισμένοι να περάσουν οι Ελληνες της ομογένειας προκειμένου να μη γίνει αποδεκτή τελικά μια σύνθετη ονομασία για τα γειτονικά Σκόπια που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Οι ομογενείς της Αμερικής στέλνουν επιστολή-ψήφισμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και επιδιώκουν συνάντηση μαζί του για να του γνωστοποιήσουν τις θέσεις και τις... προθέσεις τους. Δηλώνουν «ετοιμοπόλεμοι», είναι «μπαρουτοκαπνισμένοι» και στέλνουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στην Ελλάδα ότι όποιος πολιτικός ψηφίσει υπέρ μιας ονομασίας για τα Σκόπια που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία είναι ανεπιθύμητος στις ΗΠΑ και πως μια τέτοια συμφωνία «θα σημάνει και τη ρήξη στις σχέσεις του Εθνικού Κέντρου με την ομογένεια».

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Τι θέλουν οι δαίμονες να κάνουν να ενεργήσει σ΄ εμάς; Γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, οργή, μνησικακία και τα λοιπά πάθη, για να παχύνει από αυτά ο νους και να μην μπορέσει να προσευχηθεί όπως πρέπει. Γιατί όταν υπερισχύσουν τα άλογα πάθη, δεν τον αφήνουν να κινείται λογικά.

Οι Ελληνες έχουμε λοβοτομηθεί;

Γιατί εμείς οι πολίτες επιτρέπουμε στους πολιτικούς να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία;

Από τον
Σάββα Καλεντερίδη


Ισως ο τίτλος θεωρηθεί και ισοπεδωτικός και προσβλητικός, όμως είναι αδύνατον να συλλάβει ο νους κανονικού ανθρώπου αυτά που συμβαίνουν, τις απίστευτες αθλιότητες στις οποίες προβαίνουν οι πολιτικοί και την απάθεια με την οποία τους παρακολουθούν οι πολίτες. Αναφέρομαι στην αθλιότητα που είναι σε εξέλιξη, αφού βγάλαμε στο σφυρί την Ιστορία και την ίδια την υπόσταση της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι μεταπράτες τις Ιστορίας μας ότι χωρίς αυτήν θα πάψουν να υφίστανται και η Ελλάδα και ο Ελληνισμός.

Κάτι απίθανοι τύποι, που παριστάνουν τους πολιτικούς, έβγαλαν στο σφυρί το όνομα και την Ιστορία της Μακεδονίας.
Το παρασκήνιο ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον και συνεχίστηκε στην Αθήνα και στα Σκόπια, όμως στο προσκήνιο τον… χορό άνοιξε ο Ελληνας πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε στο Βελιγράδι, όπου βρισκόταν για ανεπίσημη επίσκεψη:

Εκκλησία και κόσμος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η αγάπη του Θεού αγιάζει τον κόσμον
Είναι κάποιες αλήθειες παλιές, αλλά όχι ξεπερασμένες. Άφθορες από το πέρασμα του χρόνου, αδιάσειστες από τους σεισμούς και αδιάφθορες από τους συρμούς των καιρών μένουν φωτεινά μετέωρα. Φέγγουν στα σκοτάδια αυτού του κόσμου και κοντρολάρουν την πορεία μας μέσα σ΄ αυτόν. Διευκρινίζω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη «κόσμος» με την ειδική έννοια, που της δίνει ο λόγος του Θεού· «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α΄ Ιω. 5: 19). Ο κόσμος παραδομένος στον πονηρό, που τον ανακηρύσσει άρχοντα και κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, αντιτίθεται συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Είναι εντούτοις, θαυμαστό ότι αυτός ο πονηρός κόσμος συνιστά το άμεσο αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Αφοπλιστικός ο λόγος της αγίας Γραφής αποκαλύπτει ότι «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιω. 3: 16). Συγκλονιστικός ο μετασχηματισμός του θείου λόγου σε πράξη· επάνω από το σταυρό ο Κύριος Ιησούς Χριστός εμπιστεύεται το κλειδί του Παραδείσου του στον χειρότερο εκπρόσωπο του διεφθαρμένου κόσμου, σ΄ έναν κακούργο ληστή.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Παύλου του Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου.

Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος, ἤκμασε στὰ χρόνια του Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) καὶ τοῦ Βαλεριανοῦ (254 – 259 μ.Χ.). Σύμφωνα μὲ τὴν βιογραφία τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, τῆς ὁποίας πρόσφατα ἀποδείχθηκε ἡ ἱστορικότητα, μὲ βάση μία πολὺ ἀρχαιότερη ἑλληνικὴ πηγή, τὰ ὅρια τῆς ζωῆς του μποροῦν νὰ τοποθετηθοῦν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 233 καὶ 346 μ.Χ. Ἀνῆκε σὲ πλούσια οἰκογένεια τῆς κάτω Θηβαΐδος τῆς Αἰγύπτου. Ὅταν ὁ Δέκιος ἐξαπέλυσε κατὰ τῶν Χριστιανῶν τὸν τρομερὸ διωγμό του, ὁ Ὅσιος σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔχασε τοὺς γονεῖς του. Ἐπειδὴ φοβήθηκε μήπως παραδοθεῖ στοὺς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὸν ἄνδρα τῆς ἀδελφῆς του, τὸν γαμπρό του, ζήτησε παρηγοριὰ καὶ σωτηρία στὴν ἔρημο.

Defense and Declaration of Cessation of Commemoration of Bishop on Account of the Teaching of Heresy


Letter of Protopresbyter Theodore Zisis to Metropolitan Anthimos of Thessaloniki (March 3, 2017)

Orthodox Ethos is grateful to God to be asked to publish the translation of the declaration of cessation of commemoration of the honorable and upright Protopresbyter Theodore Zisis, submitted to his Metropolitan on the Sunday of Orthodoxy, giving his defense and explanation of the necessity for the drastic measure.
We hope all good-willed and interested Orthodox Christians will take the time to read the text and consider his arguments carefully, for if nothing else it will aid them in increasing their vigilance and watchfulness both for their soul's salvation as well as the unity of the Church and orthodoxy of Her confession - of which we are all co-responsible.
- - -
Protopresbyter Theodoros Zisis
Professor Emeritus
Theological School, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
March 3rd, 2017

His Eminence, Anthimos
Metropolitan of Thessaloniki

Subject: Notification concerning the Cessation of Commemoration
Your Eminence,

With sorrow, but also with much spiritual joy and happiness, I wish to inform you by means of the present letter that I am ceasing to commemorate your name during the holy services following the Apostolic and Patristic tradition as this pertains to communion with heretics on account of the fact that you, along with many of your fellow bishops, have abandoned the Holy Tradition and strayed from the path of the Holy Fathers.